VEDTÆGTER FOR LEESTRUP BYLAUG

 

 

 

    Foreningens navn er Leestrup Bylaug.

 

 

    Bylaugets formål er at bevare og udbygge landsbymiljøets bedste traditioner, ved at virke som talerør overfor myndighederne ved fremsættelse og prioritering af forslag til bedste for områdets trivsel og udvikling. Desuden påhviler det bestyrelsen at drive Magasinet som fælleslokale og de fire lejligheder indrettet i de gamle brugslokaler beliggende Saksholmvej 36 i Leestrup på økonomisk betryggende vis.

 

 

    Enhver, der har fast bopæl eller arbejde i området, kan gennem et bestyrelsesmedlem optages i Bylauget. Medlemskort udstedes til personer over 16 år. Der kan udstedes medlemskort til enkeltpersoner samt medlems­kort for ægtepar. Med medlemskort til ægtepar, har begge ægtefæller stemmeret ved fremmøde. Kontingent for medlemskab af Leestrup Bylaug samt gebyr for leje af Magasinet fastsættes af generalforsamlingen; ” REGLER VEDRØRENDE LÅN AF "MAGASINET" fastsættes af bestyrelsen.

 

 

    Den årlige ordinære generalforsamling afholdes i maj og skal indkaldes med mindst 3 ugers varsel. Forslag, der ønskes behandlet under vedtægtsændringer, skal være bestyrelsen i hænde senest 14 dage før generalforsamlingen.

 

 

Den ordinære generalforsamlings indeholde følgende punkter:

 

1.Valg af dirigent.

 

2.Valg af stemmetællere

 

3.Formandens beretning

 

4.Regnskab

 

5.Indkomne forslag

 

6.Valg til bestyrelse

 

7.Eventuelt

 

Valg af tillidsposter afgøres ved kvalificeret flertal.

    Hvis bestyrelsen mener det er nødvendigt at høre medlemmernes mening om væsentlige sager, kan der indkaldes til ekstraordinær generalforsamling. Ligeledes kan mindst 10% stemmeberettigede medlemmer ved henvendelse til formanden, forlange indkaldt til ekstraordinær generalforsamling.

 

    Bestyrelsen består af 7 medlemmer, 2 suppleanter 2 revisorer.

 

Bestyrelsesmedlemmerne er valgt for 2 år ad gangen og 3, henholdsvis 4 afgår efter tur.    Bestyrelsen konstituerer sig med formand, næstformand, kasserer, sekretær og bygningsansvarlig, ved 1. bestyrelsesmøde efter generalforsamlingen. Herudover kan der, efter behov, nedsættes udvalg bestående af mindst 1 bestyrelsesmedlem samt medlemmer af bylauget.

 

    Bylauget kan tegnes af to medlemmer af bylaugets bestyrelse, hvoraf den ene skal være formanden eller kassereren, eller en af bestyrelsen bemyndiget person. Alle udgiftsbilag skal underskrives af  to bestyrelsesmedlemmer inden betaling/refundering.

 

    Ændring af bylaugets vedtægter kan kun ske ved en generalforsamling, og skal vedtages med mindst 50% flertal af de fremmødte.

 

    Foreningen kan kun opløses, hvis 2/3 af den ordinære generalforsamling går ind for det, og når yderligere 2/3 af en ekstraordinær generalforsamling, der afholdes fra 1 uge til 1 måned efter den ordinære generalforsamling også vedtager det.

 

    Ved Foreningens opløsning afhændes ejendommen Saksholmvej 36 til markedspris og Bylaugets evt overskydende midler fordeles til almennyttige formål i området