Genralforsamling Leestrup Bylaug 19.06.2021

 • Generalforsamling Leestrup Bylaug 19.06.2021

8 deltagere ud over bestyrelsen

 

 1. Valg af dirigent:  

Peter Wollesen valgt. Generalforsamlingen er indkaldt lovligt iht. vedtægterne ved mails og på Leestrup Bylaugs FB, samt hjemmesiden.

 1. Valg af stemmetællere: 1 = Peter Wollesen

 

 1. Formandens beretning: Beretningen af Klaus blev fremført og godkendt. Se vedlagt.

 

 1. Regnskab for det forgangne år: 

Regnskabet er uddelt, er meget lig sidste år.

Likviditeten er lav i.f.h.t. tidligere, da den bruges til at betale af på realkreditlånet af som er færdigbetalt om ca. 2,5 år. 

Vi har fra regnskabsåret 2021/2022 indgået aftale med nyt regnskabsfirma, Wager Regnskab. Ændringen er sket pga. meget stor stigning i omkostningerne hos Regnskabskontoret Østdansk Landboforening, Rønnede, samt dalende service. 

Regnskabet blev godkendt. 

 1. Indkomne forslag: Ingen indsendte forslag. 

 

 1. Valg af medlemmer/suppleanter til bestyrelsen:

På valg er følgende:

Bestyrelsesmedlemmer: 

 • Jørgen Sørensen (modtager genvalg) – genvalgt 
 • Bent Nygaard (modtager genvalg) - genvalgt
 • Lars Nielsen (modtager genvalg) - genvalgt
 • Leif Brodthagen er udtrådt af bestyrelsen i efteråret

Suppleant:

 • Simon Hempler (modtager ikke genvalg) 
 • Jens Kristian Therkelsen, der er suppleant, har indvilliget i at indtræde i

bestyrelsen i den ledige post efter Leif Brodthagen

 • Ivan Jørgensen stiller op til valget som suppleant - valgt

Der mangler dog endnu en kandidat til en suppleantpost:

Kirsten Schmidt stiller op og er valgt 

 

 1. Valg af revisorer: Niels Erik Hybholt, Peter Kaspersen (begge genvalgt)

 

 1. Evt. 

Helene fra Vandvænget, foreslår bænke på skønne udsigtsposter ala dem de har på Jungshoved. Evt. ved at lave en arbejdsgruppe. Helene er gerne tovholder. Helene foreslår finansiering via f.eks. Nordea Fonden.

Foreningen kan godt søge Nordea fonden, dog skal der tages højde for at der er på denne omtalte fond er selvfinansiering på 20%, hvilket Bylauget ikke er i stand til at finansiere pt.  Andre former for finansiering blev forelagt til inspiration.

 

Kirsten Schmidt foreslår planche med kort over området hvorpå navne sættes f.eks. med nåle, og til ophæng i bylauget, så vi kan se hvem der bor hvor, og der kan udskiftes, hvis der kommer nye til. Hvis nogen har lyst til at gå i gang med det er hun gerne tovholder.

 

Formandens beretning 2020/21

 

Bylaugs Arrangementer:

Vi har et noget lavere medlemstal end sidste år, hvilket nok til dels kan tilskrives et år præget af Corona med mange aflyste arrangementer i det forløbne år. I medlemsåret 2020/2021 er der ca 100 betalende medlemmer, omkring 10% mindre end sidste år, med der er jo rigtig mange nye tilflyttere, som forhåbentlig gerne vil fortsætte med at være medlemmer efter deres gratis prøve år. Vi satser på at kunne holde dette kommende års arrangementer som normalt.

 

Ud over GF i dag, har vi ét planlagt arrangement tilbage i denne sæson, nemlig arbejdsdagen på lørdag den 12/6. Desuden vil vi, også i år, invitere til et uformelt Skt Hans aftens arrangement på by-jorden, for dem der har lyst. Vi tænder op i grillen, og deltagerne spiser deres egen medbragte mad. Det var en stor succes de sidste par år.

 

Magasinet og Fællesjord

Alle 4 lejligheder er lejet ud. Der har ikke været nogle store (dyre) reparations- eller vedligeholdsudgifter i det forløbne år. Vi har fået 50.000 kr af kommunen til at udbygge legepladsen, og har søgt byggetilladelse til et lege-/aktivitetshus tilbage i oktober, men har ikke fået svar endnu, høringsfrist/klagefrist for landzonetilladelse skulle udløbe i morgen den 10. juni.

 

Der har været meget få udlejninger af Magasinet, igen pga. Corona. 

 

Økonomi:

Vi har i det forgangne år haft udgifter og indtægter nogenlunde som tidligere år, dog har der jo hverken været indtægter eller udgifter fra arrangementer, ligesom indtægten fra udlejning af Magasinet selvfølgelig er en del lavere. Årets overskud er på ca 120.000 kr, hvilket er en lille stigning i overskuddet ift sidste regnskabsår, men meget af overskuddet ligger i afbetaling på boliglånet. Vores likviditet har været noget presset i år dels pga de manglende indtægter fra både udlejning og arrangementer, dels fra et efterslæb efter nogle større reparationer i 2019 og 2020. 

 

Udgiften til Østdansk Landboforening, der assisterer med vores økonomi, er de sidste 2 år steget med over 6.000 kr om året, fra 17.000 kr i 2018-19 til 30.000 kr i år. Det har fået os til at opsige samarbejdet med Østdansk Landboforening og lave en aftale med Wager Regnskab iSlagelse, der har tilbudt at lave det samme til mindre end det halve.

 

Vores prioritetsgæld er nu betalt ned til ca 330.000 kr, og med den forventede fremtidige afbetaling på lånet, vil vi være gældfri om ca 2½ år. Til den tid vil vi så have omkring 120.000 kr mere at gøre godt med om året, og det falder nok fint sammen med, at den gamle brugsbygning skal have et nyt tag. 

 

Til slut tak til alle i bestyrelsen samt suppleanter for arbejdet i år, Jørgen har gjort en stor indsats omkring bygningerne og Sonja håndterer lejerne og agerer vicevært; bestyrelsesarbejdet som sådan er jo ulønnet.

 

Dirigent - Peter WollesenSekretær – Vibeke W. Knudsen

 

 


 

 

 • Generalforsamling 09/06 2021

Formandens beretning 2020/21

 

Bylaugs Arrangementer:

Vi har et noget lavere medlemstal end sidste år, hvilket nok til dels kan tilskrives et år præget af Corona med mange aflyste arrangementer i det forløbne år. I medlemsåret 2020/2021 er der ca 100 betalende medlemmer, omkring 10% mindre end sidste år, med der er jo rigtig mange nye tilflyttere, som forhåbentlig gerne vil fortsætte med at være medlemmer efter deres gratis prøve år. Vi satser på at kunne holde dette kommende års arrangementer som normalt.

 

Ud over GF i dag, har vi ét planlagt arrangement tilbage i denne sæson, nemlig arbejdsdagen på lørdag den 12/6. Desuden vil vi, også i år, invitere til et uformelt Skt Hans aftens arrangement på by-jorden, for dem der har lyst. Vi tænder op i grillen, og deltagerne spiser deres egen medbragte mad. Det var en stor succes de sidste par år.

 

Magasinet og Fællesjord

Alle 4 lejligheder er lejet ud. Der har ikke været nogle store (dyre) reparations- eller vedligeholdsudgifter i det forløbne år. Vi har fået 50.000 kr af kommunen til at udbygge legepladsen, og har søgt byggetilladelse til et lege-/aktivitetshus tilbage i oktober, men har ikke fået svar endnu, høringsfrist/klagefrist for landzonetilladelse skulle udløbe i morgen den 10. juni.

 

Der har været meget få udlejninger af Magasinet, igen pga. Corona. 

 

Økonomi:

Vi har i det forgangne år haft udgifter og indtægter nogenlunde som tidligere år, dog har der jo hverken været indtægter eller udgifter fra arrangementer, ligesom indtægten fra udlejning af Magasinet selvfølgelig er en del lavere. Årets overskud er på ca 120.000 kr, hvilket er en lille stigning i overskuddet ift sidste regnskabsår, men meget af overskuddet ligger i afbetaling på boliglånet. Vores likviditet har været noget presset i år dels pga de manglende indtægter fra både udlejning og arrangementer, dels fra et efterslæb efter nogle større reparationer i 2019 og 2020. 

 

Udgiften til Østdansk Landboforening, der assisterer med vores økonomi, er de sidste 2 år steget med over 6.000 kr om året, fra 17.000 kr i 2018-19 til 30.000 kr i år. Det har fået os til at opsige samarbejdet med Østdansk Landboforening og lave en aftale med Wager Regnskab iSlagelse, der har tilbudt at lave det samme til mindre end det halve.

 

Vores prioritetsgæld er nu betalt ned til ca 330.000 kr, og med den forventede fremtidige afbetaling på lånet, vil vi være gældfri om ca 2½ år. Til den tid vil vi så have omkring 120.000 kr mere at gøre godt med om året, og det falder nok fint sammen med, at den gamle brugsbygning skal have et nyt tag. 

 

Til slut tak til alle i bestyrelsen samt suppleanter for arbejdet i år, Jørgen har gjort en stor indsats omkring bygningerne og Sonja håndterer lejerne og agerer vicevært; bestyrelsesarbejdet som sådan er jo ulønnet.

 

Husk arbejdsdagen nu på lørdag den 12/6!!!!!!!!